Kontakti


Për të parashtruar pyetje tjera lidhur me Sistemin Elektronik – EDI, kontaktoni / drejtohuni: